تبلیغات
چهار سوی علوم - سوالات منتخب

1.حاصل ضرب تمام مقسوم علیه های طبیعی عدد48را به صوورت عدد توان دار بنویسید؟

2.از میان اعداد1و2و3و4و...و9به چند طریق میتوان دو عدد مختلف انتخاب کرد که مجموع آن هاعددی زوج شود؟